تعمیر و نگه داری

گیاهان خاص ، خاک ، کود ،فیلتر و از همه مهمتر عایق روف گاردن که نیاز به سرکشی و تعمیرو نگهداری دارند الزام این امر را بدیهی‌ می‌کنند از همینرو شرکت ما این امر را به الزام به شما مشتریان پیشنهاد می‌کند.