گیاهان

گیاهان بام سبز باید از ویژگیهای منحصر به فردی برخوردار باشند تا نفوذ ریشه‌ها کنترل شود گیاهان باید چهار فصل باشند ، انرژی ریشه‌ای کم، مقاوم به گرما و آفتاب زیاد، مقاوم به کم آبی‌ و…

نسترن

نام لاتین: Rosa canina
تیپ رویشی: درختچه
وضعیت خزان: خزان کننده
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: 2 متر
قطر تاج: 2 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: بهار
قابلیت هرس: نيمه هرس پذیر
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در سطوح شيب دار، چمن کاریها، بولوارها و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

کرچک زينتی

نام لاتین: Ricinus communis
تیپ رویشی: درختچه چند ساله
وضعیت خزان: هميشه سبز
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: 2 متر
قطر تاج: 2 متر
نیاز نوری: آفتابی
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل، ميوه و شاخساره
زمان ظهور معیار زیبایی: تمام فصول
قابلیت هرس: نياز ندارد
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در پارکها ، سطوح شيب دار، ميادين و چمن کاریها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

ياسمن

نام لاتین: Jasminum fruticans
تیپ رویشی: درختچه
وضعیت خزان: هميشه سبز
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: 2 متر
قطر تاج: 2 متر
نیاز نوری: آفتابی
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل و شاخساره
زمان ظهور معیار زیبایی: بهار
قابلیت هرس: هرس پذیر
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در ديواره ها، باغهای صخره ای، سطوح شيبدار و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

مورد برگ ريز

نام لاتین: Myrtus communis ‘Microphylla’
تیپ رویشی: درختچه
وضعیت خزان: هميشه سبز
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 2 متر
قطر تاج: 2 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: کم نیاز
معیار زیبایی: شاخساره
زمان ظهور معیار زیبایی: تابستان
قابلیت هرس: هرس پذیر
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما، کم آبی و آفات
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: به عنوان پرچين يا تک کاشت در پارکها و چمن کاريها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: عالی

مرواريد بنفش

نام لاتین: Symphoricarpos orbiculatus
تیپ رویشی: درختچه
وضعیت خزان: خزان کننده
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 1 متر
قطر تاج: 1 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه – سايه
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: تابستان
قابلیت هرس: نيمه هرس پذیر
مقاومتهای اکولوژیک: ———–
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در باغهای صخره ای، سطوح شيب دار و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: متوسط
به ژاپنی

نام لاتین: Chaenomeles japonica
تیپ رویشی: درختچه
وضعیت خزان: هميشه سبز
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 1 متر
قطر تاج: متر 5.1
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: بهار
قابلیت هرس: هرس پذیر
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما
خاک مناسب: اسيدی و سنگين
کاربرد در فضای سبز: کاشت در ميادين، در سطوح شيب دار، چمن کاريها، بولوارها و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

گل کاغذی

نام لاتین: Bougainvillaea spectabilis
تیپ رویشی: درختچه
وضعیت خزان: هميشه سبز
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: 2 متر
قطر تاج: 3 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: کم نیاز
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: اواسط بهار تا اواسط پاییز
قابلیت هرس: هرس پذیر
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در ميادين، در سطوح شيب دار، چمن کاريها، بولوارها و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب
ميخک هندی

نام لاتین: Pittosporum torbira
تیپ رویشی: درختچه
وضعیت خزان: هميشه سبز
سرعت رشد: کند
ارتفاع: 2 متر
قطر تاج: 2 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: شاخساره
زمان ظهور معیار زیبایی: تمام فصول
قابلیت هرس: نيمه هرس پذیر
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و آفات
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: به عنوان پرچين يا تک کاشت در پارکها و چمن کاريها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: متوسط

گل کاغذی

نام لاتین: Bougainvillaea spectabilis
تیپ رویشی: درختچه
وضعیت خزان: هميشه سبز
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: 2 متر
قطر تاج: 3 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: کم نیاز
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: اواسط بهار تا اواسط پاییز
قابلیت هرس: هرس پذیر
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در ميادين، در سطوح شيب دار، چمن کاريها، بولوارها و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب
نيلک

نام لاتین: Amorpha fruticosa
تیپ رویشی: درختچه
وضعیت خزان: خزان کننده
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 2 متر
قطر تاج: 3 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: بهار
قابلیت هرس: هرس پذیر
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در ميادين، در سطوح شيب دار، چمن کاريها، بولوارها و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

سماق

نام لاتین: Rhus coriaria
تیپ رویشی: درختچه
وضعیت خزان: خزان کننده
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 2 متر
قطر تاج: 2 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: کم نیاز
معیار زیبایی: گل و ميوه
زمان ظهور معیار زیبایی: تابستان تا پاییز
قابلیت هرس: نياز ندارد
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در سطوح شيب دار، چمن کاريها و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب
اسپيره سفيد

نام لاتین: Spiraea crenata
تیپ رویشی: درختچه
وضعیت خزان: خزان کننده
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 1 متر
قطر تاج: 5/1 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: تابستان
قابلیت هرس: هرس پذیر
مقاومتهای اکولوژیک: ———-
خاک مناسب: اسيدی
کاربرد در فضای سبز: کاشت در پارکها ، حاشيه ها، سطوح شيب دار، ميادين و چمن کاریها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: متوسط

ميخک هندی ابلق

نام لاتین: Pittosporum tenuifolia ‘Variegaa’
تیپ رویشی: درختچه
وضعیت خزان: هميشه سبز
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 2 متر
قطر تاج: 5/1 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: شاخساره
زمان ظهور معیار زیبایی: تمام فصول
قابلیت هرس: نيمه هرس پذیر
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در ميادين و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

پيچ امين الدوله

نام لاتین: Lonicera caprifolium
تیپ رویشی: گياه رونده
وضعیت خزان: خزان کننده
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: 2 متر
قطر تاج: 4 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: کم نیاز
معیار زیبایی: گل و شاخساره
زمان ظهور معیار زیبایی: اواخر بهار تا اواخر تابستان
قابلیت هرس: هرس پذیر
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در ديواره ها، باغهای صخره ای، سطوح شيب دار و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: عالی
گل ستاره ای آبی

نام لاتین: Brachycome multifida
تیپ رویشی: گياه رونده
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 5/0 متر
قطر تاج: 5/0 متر
نیاز نوری: آفتابی
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: تابستان
قابلیت هرس: هرس پذیر
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در چمن کاریها،باغ های صخره ای، سطوح شيب دار و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

ارس خزنده طلايی

نام لاتین: Juniperus horizontalis var. aurea
تیپ رویشی: گياه رونده
وضعیت خزان: هميشه سبز
سرعت رشد: کند
ارتفاع: 1 متر
قطر تاج: 5/2 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: کم نیاز
معیار زیبایی: شاخساره
زمان ظهور معیار زیبایی: تمام فصول
قابلیت هرس: نياز ندارد
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در باغهای صخره ای، سطوح شيب دار و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب
مو چسب

نام لاتین: Parthenocissns planch
تیپ رویشی: گياه رونده
وضعیت خزان: خزان کننده
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: 6 متر
قطر تاج: 6 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: شاخساره
زمان ظهور معیار زیبایی: بهار تا اواخر پاییز
قابلیت هرس: نياز ندارد
مقاومتهای اکولوژیک: ———-
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در ديواره ها، سطوح شيب دار و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

پيچ اناری

نام لاتین: Campsis grandiflora
تیپ رویشی: گياه رونده
وضعیت خزان: خزان کننده
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: 1 متر
قطر تاج: 4 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: اواخر تابستان تا اوايل پاييز
قابلیت هرس: نياز ندارد
مقاومتهای اکولوژیک: ———-
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در ديواره ها، سطوح شيب دار، چمن کاريها و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

رزماری

نام لاتین: Rosmarinus officinalis
تیپ رویشی: گياه پوششی
وضعیت خزان: هميشه سبز
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: 5/0 متر
قطر تاج: 2 متر
نیاز نوری: آفتابی
نیاز آبی: کم نیاز
معیار زیبایی: گل و شاخساره
زمان ظهور معیار زیبایی: تمام فصول
قابلیت هرس: هرس پذیر
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در سطوح شيب دار، چمن کاریها، ميادين، باغهای صخره ای و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: عالی
سيزر برگ نقره ای

نام لاتین: Cineraria maritima
تیپ رویشی: گياه پوششی
وضعیت خزان: هميشه سبز
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: 5/0 متر
قطر تاج: 5/0 متر
نیاز نوری: آفتابی
نیاز آبی: کم نیاز
معیار زیبایی: تمام فصول
زمان ظهور معیار زیبایی: بهار تا پاییز
قابلیت هرس: هرس پذیر
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در سطوح شيب دار، باغهای صخره ای، چمن کاريها، بولوارها و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

عشقه

نام لاتین: Hedera helix
تیپ رویشی: گياه پوششی
وضعیت خزان: هميشه سبز
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: 5/0 متر
قطر تاج: 4 متر
نیاز نوری: نیم سایه – سايه
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: شاخساره
زمان ظهور معیار زیبایی: تمام فصول
قابلیت هرس: نياز ندارد
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما
خاک مناسب: اسيدی
کاربرد در فضای سبز: کاشت در ديواره ها، سطوح شيب دار، باغهای صخره ای، چمن کاريها و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب
بومادران

نام لاتین: Achillea filipendula
تیپ رویشی: گياه پوششی
وضعیت خزان: هميشه سبز
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 5/0 متر
قطر تاج: 1 متر
نیاز نوری: آفتابی
نیاز آبی: کم نیاز
معیار زیبایی: گل و شاخساره
زمان ظهور معیار زیبایی: تمام فصول
قابلیت هرس: هرس پذیر
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: خاکهای سنگين
کاربرد در فضای سبز: کاشت در چمن کاریها، باغهای صخره ای، سطوح شيب دار و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

اسطوخودوس

نام لاتین: Lavandula vera
تیپ رویشی: گياه پوششی
وضعیت خزان: هميشه سبز
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 5/0 متر
قطر تاج: 1 متر
نیاز نوری: آفتابی
نیاز آبی: کم نیاز
معیار زیبایی: گل و شاخساره
زمان ظهور معیار زیبایی: تمام فصول
قابلیت هرس: هرس پذیر
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در چمن کاریها، باغهای صخره ای، سطوح شيب دار و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب
نازگوشتی

نام لاتین: Lampranthus spp.
تیپ رویشی: گياه پوششی
وضعیت خزان: هميشه سبز
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: 3/0 متر
قطر تاج: 9/0 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل و شاخساره
زمان ظهور معیار زیبایی: تابستان
قابلیت هرس: ———-
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در چمن کاریها، باغهای صخره ای، سطوح شيب دار و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

پيچ تلگرافی

نام لاتین: Vinca major
تیپ رویشی: گياه پوششی
وضعیت خزان: هميشه سبز
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: 4/0 متر
قطر تاج: 2 متر
نیاز نوری: نیم سایه – سايه
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل و شاخساره
زمان ظهور معیار زیبایی: بهار تا پاییز
قابلیت هرس: نيمه هرس پذیر
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در سطوح شيب دار، باغهای صخره ای و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب
سدوم

نام لاتین: Sedum acre
تیپ رویشی: گياه پوششی
وضعیت خزان: هميشه سبز
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 1/0 متر
قطر تاج: 6/0 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل و شاخساره
زمان ظهور معیار زیبایی: تابستان
قابلیت هرس: ———-
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در چمن کاریها، باغهای صخره ای، سطوح شيب دار و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

فالاريس

نام لاتین: Phalaris arundinacea var. variegata
تیپ رویشی: گياه پوششی
وضعیت خزان: هميشه سبز
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: 5/0 متر
قطر تاج: 2 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: شاخساره
زمان ظهور معیار زیبایی: تمام فصول
قابلیت هرس: نياز ندارد
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما
خاک مناسب: خاکهای مرطوب
کاربرد در فضای سبز: کاشت در سطوح شيب دار، باغهای صخره ای و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

آجوگا

نام لاتین: Ajuca reptans
تیپ رویشی: گياه پوششی
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 3/0 متر
قطر تاج: 3/0 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل و شاخساره
زمان ظهور معیار زیبایی: تابستان
قابلیت هرس: ———-
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در چمن کاریها، باغهای صخره ای، سطوح شيب دار و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

گل راعی

نام لاتین: Hypericum calycinum
تیپ رویشی: گياه پوششی
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 45/0 متر
قطر تاج: 6 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: تابستان
قابلیت هرس: ———-
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در چمن کاریها، باغهای صخره ای، سطوح شيب دار و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

گل کوکب

نام لاتین: Dahlia spp.
تیپ رویشی: سوخ دار
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: 1 متر
قطر تاج: 6/0 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: اواسط تابستان تا اواسط پاييز
قابلیت هرس: ———-
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در حاشيه ها، چمن کاريها و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب
گل اختر

نام لاتین: Canna indica
تیپ رویشی: سوخ دار
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: 5/1 متر
قطر تاج: 5/0 متر
نیاز نوری: آفتابی
نیاز آبی: پرنياز
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: اواسط تابستان تا اواسط پاييز
قابلیت هرس: نياز ندارد
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما
خاک مناسب: خاکهای مرطوب
کاربرد در فضای سبز: کاشت در سطوح شيب دار، چمن کاريها، بولوارها و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

19
نرگس شيراز

نام لاتین: Narcissus tazetta
تیپ رویشی: سوخ دار
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: 5/0 متر
قطر تاج: 5/0 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: کم نیاز
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: اواخر زمستان
قابلیت هرس: ———-
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در حاشيه ها چمن کاريها و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: عالی
لاله واژگون

نام لاتین: Fritillaria imperialis
تیپ رویشی: سوخ دار
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: 5/0 متر
قطر تاج: 1 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: کم نیاز
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: بهار
قابلیت هرس: ———-
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به آفات
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در چمن کاريها، باغهای صخره ای، سطوح شيب دار و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

گل حسرت

نام لاتین: Colchicom spp.
تیپ رویشی: سوخ دار
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 2/0 متر
قطر تاج: 2/0 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: اواخر تابستان تا اوايل پاييز
قابلیت هرس: ———-
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و آفات
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در باغهای صخره ای، حاشيه ها و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب
زعفران زينتی

نام لاتین: Crocus spp.
تیپ رویشی: سوخ دار
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 2/0 متر
قطر تاج: 2/0 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: کم نیاز
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: اواخر زمستان تا اوايل بهار
قابلیت هرس: ———-
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی و آفات
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در باغهای صخره ای، حاشيه ها و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

گل مريم

نام لاتین: Polianthes spp.
تیپ رویشی: سوخ دار
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: 1 متر
قطر تاج: 1 متر
نیاز نوری: آفتابی
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: اواخر تابستان تا اوايل پاييز
قابلیت هرس: ———-
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در پارکها ، حاشيه و ميادين
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

يوکا

نام لاتین: yucca filamentosa
تیپ رویشی: کاکتوس ها
وضعیت خزان: هميشه سبز
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 5/1 متر
قطر تاج: 5/1 متر
نیاز نوری: آفتابی
نیاز آبی: کم نیاز
معیار زیبایی: گل و شاخساره
زمان ظهور معیار زیبایی: تمام فصول
قابلیت هرس: نياز ندارد
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما، کم آبی و آفات
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در چمن کاريها، سطوح شيب دار، ميادين و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: عالی
چمن فستوکا آبی

نام لاتین: Festuca ovuna
تیپ رویشی: گياه علفی
وضعیت خزان: هميشه سبز
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 3/0 متر
قطر تاج: 3/0 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: شاخساره
زمان ظهور معیار زیبایی: تمام فصول
قابلیت هرس: ———-
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در چمن کاریها، باغهای صخره ای، سطوح شيب دار و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: متوسط

گل داوودی

نام لاتین: Chrystanthemum spp.
تیپ رویشی: نشاء چند ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 6/0 متر
قطر تاج: 5/0 متر
نیاز نوری: آفتابی
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: اواسط تابستان تا اواسط پاييز
قابلیت هرس: ———-
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و آفات
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در چمن کاريها، باغهای صخره ای، سطوح شيب دار و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب
خشخاش زينتی

نام لاتین: Papaver orientale
تیپ رویشی: نشاء چند ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: 3/0 متر
قطر تاج: 3/0 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: کم نیاز
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: بهار و تابستان
قابلیت هرس: ———-
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در پارکها ، چمن کاریها ميادين و بولوارها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

گل گازانيا

نام لاتین: Gazania spp.
تیپ رویشی: نشاء چند ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: 25/0 متر
قطر تاج: 4/0 متر
نیاز نوری: آفتابی
نیاز آبی: کم نیاز
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: تابستان
قابلیت هرس: ———-
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما، کم آبی و آفات
خاک مناسب: خاکهای سنگين
کاربرد در فضای سبز: کاشت در باغهای صخره ای، حاشيه ها و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: عالی

گل رعنا زيبا

نام لاتین: Gaillardia spp.
تیپ رویشی: نشاء چند ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: 5/0 متر
قطر تاج: 5/0متر
نیاز نوری: آفتابی
نیاز آبی: کم نیاز
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: تابستان و پاييز
قابلیت هرس: ———-
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: قلیایی
کاربرد در فضای سبز: کاشت در حاشيه ها، ميادين و چمن کاريها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: عالی

شمعدانی

نام لاتین: Geranium spp.
تیپ رویشی: نشاء چند ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 5/0 متر
قطر تاج: 5/0 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: بهار، تابستان و پاييز
قابلیت هرس: ———-
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در چمن کاريها، حاشيه ها و ميادين
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: عالی

آنمون

نام لاتین: Anemone spp.
تیپ رویشی: نشاء چند ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 4/0 متر
قطر تاج: 15/0 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: بهار
قابلیت هرس: ———-
مقاومتهای اکولوژیک: ———-
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در پارکها، حاشيه بولوارها و ميادين
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

بومادران گل

نام لاتین: Achillea millefolium
تیپ رویشی: نشاء چند ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 9/0 متر
قطر تاج: 5/0 متر
نیاز نوری: آفتابی
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: تابستان
قابلیت هرس: ———-
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در چمن کاريها، باغهای صخره ای، سطوح شيب دار و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب
گل لادن

نام لاتین: Tropaeolum majus
تیپ رویشی: نشاء چند ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 3/0 متر
قطر تاج: 3/0 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: تابستان
قابلیت هرس: ———-
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما
خاک مناسب: خاکهای سبک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در حاشيه ها، ميادين و چمن کاريها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

شکر تيغال

نام لاتین: Echinops persicus
تیپ رویشی: نشاء چند ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: 5/1 متر
قطر تاج: 5/0 متر
نیاز نوری: آفتابی
نیاز آبی: کم نیاز
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: تابستان
قابلیت هرس: ———-
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در باغهای صخره ای و سطوح شيب دار
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: عالی
گل تاتوره

نام لاتین: Datura spp.
تیپ رویشی: نشاء چند ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: 1 متر
قطر تاج: 1 متر
نیاز نوری: آفتابی
نیاز آبی: کم نیاز
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: تابستان و پاييز
قابلیت هرس: ———-
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: قلیایی
کاربرد در فضای سبز: کاشت در ديواره ها، باغهای صخره ای، سطوح شيب دار و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: عالی

گل زبان در قفا

نام لاتین: Delphinium elatum
تیپ رویشی: نشاء چند ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: 1 متر
قطر تاج: 5/0 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: بهار و تابستان
قابلیت هرس: ———-
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما، کم آبی و آفات
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در پارکها، چمن کاريها، ميادين و بولوارها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب
گل استکانی

نام لاتین: Campanula spp.
تیپ رویشی: نشاء چند ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: 6/0 متر
قطر تاج: 5/0 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: کم نياز
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: تابستان
قابلیت هرس: ———-
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به کم آبی
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در پارکها، باغهای صخره ای، چمن کاريها، ميادين و بولوارها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

گل گرزی

نام لاتین: Kniphofia uvaria
تیپ رویشی: نشاء چند ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: 9/0 متر
قطر تاج: 9/0 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: اواسط بهار تا اواسط تابستان
قابلیت هرس: ———-
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در پارکها، باغهای صخره ای، چمن کاريها، ميادين و بولوارها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب
گل تاج الملوک

نام لاتین: Aquilegia vulgaris
تیپ رویشی: نشاء چند ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: 1 متر
قطر تاج: 5/0 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: تابستان
قابلیت هرس: ———-
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به کم آبی
خاک مناسب: قلیایی
کاربرد در فضای سبز: کاشت در پارکها، ميادين و چمن کاريها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

گل ماهور

نام لاتین: Verbascum spp.
تیپ رویشی: نشاء چند ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: 1 متر
قطر تاج: 6/0 متر
نیاز نوری: آفتابی
نیاز آبی: کم نیاز
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: تابستان
قابلیت هرس: ———-
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما، کم آبی و آفات
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در باغهای صخره ای، سطوح شيب دار و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: عالی
ژئوم

نام لاتین: Geum spp.
تیپ رویشی: نشاء چند ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 5/0 متر
قطر تاج: 5/0 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: تابستان
قابلیت هرس: ———-
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در حاشيه ها، چمن کاريها و بولوارها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

شمعدانی عطری

نام لاتین: Erodium moschatum
تیپ رویشی: نشاء چند ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: 3/0 متر
قطر تاج: 3/0 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: کم نياز
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: تابستان
قابلیت هرس: ———-
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و آفات
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت توده ای در چمن کاريها و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب
گل نخود

نام لاتین: Lathyrus odoratus
تیپ رویشی: نشاء چند ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: 6/0 متر
قطر تاج: 6/0 متر
نیاز نوری: آفتابی
نیاز آبی: کم نیاز
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: اواسط زمستان تا واسط بهار
قابلیت هرس: ———-
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به کم آبی
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت توده ای يا رديفی در حاشيه ها و ميادين
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

والرين

نام لاتین: Centranthus ruber
تیپ رویشی: نشاء چند ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: 9/0 متر
قطر تاج: 4/0 متر
نیاز نوری: آفتابی – نيم سايه
نیاز آبی: کم نیاز
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: تابستان
قابلیت هرس: ———-
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: قليايی
کاربرد در فضای سبز: کاشت در باغهای صخره ای، حاشيه ها و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

گل باقلای مصری

نام لاتین: Lupinus spp.
تیپ رویشی: نشاء چند ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: 1 متر
قطر تاج: 6/0 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: کم نياز
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: تابستان
قابلیت هرس: ———-
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در حاشيه ها، چمن کاريها و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

گل مينا چمنی

نام لاتین: Bellis perennis
تیپ رویشی: نشاء دو ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 1/0 متر
قطر تاج: 1/0 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: بهار
قابلیت هرس: ———-
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به کم آبی
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در پارکها، باغهای صخره ای، چمن کاريها، ميادين و بولوارها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب
گل خطمی

نام لاتین: Alcea rosa
تیپ رویشی: نشاء دو ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: سريع
ارتفاع: 5/1 متر
قطر تاج: 6/0 متر
نیاز نوری: آفتابی
نیاز آبی: کم نياز
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: اواسط تابستان تا اواسط پاييز
قابلیت هرس: ———-
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در حاشيه ها، ميادين و چمن کاريها و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: عالی

گل قرنفل

نام لاتین: Dianthus barbatus
تیپ رویشی: نشاء دو ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 2/0 متر
قطر تاج: 2/0 متر
نیاز نوری: آفتابی – نيم سايه
نیاز آبی: کم نياز
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: اواخر بهار تا اواخر تابستان
قابلیت هرس: ———-
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و آفات
خاک مناسب: قليايی
کاربرد در فضای سبز: کاشت در بولوارها، پارکها و ميادين
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: عالی
گل مغربی

نام لاتین: Oenothera biennis
تیپ رویشی: نشاء دو ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: سريع
ارتفاع: 5/1 متر
قطر تاج: 5/0 متر
نیاز نوری: آفتابی
نیاز آبی: کم نياز
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: تابستان
قابلیت هرس: ———-
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: قليايی
کاربرد در فضای سبز: کاشت در پارکها، چمن کاريها، ميادين و سطوح شيب دار
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

گل انگشتانه

نام لاتین: Digitalis spp.
تیپ رویشی: نشاء دو ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 1 متر
قطر تاج: 6/0 متر
نیاز نوری: نيم سايه – سايه
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: بهار و تابستان
قابلیت هرس: ———-
مقاومتهای اکولوژیک: ———-
خاک مناسب: اسيدی و مرطوب
کاربرد در فضای سبز: کاشت در چمن کاريها، باغهای صخره ای، سطوح شيب دار و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: متوسط
گل لاله عباسی

نام لاتین: Mirabilis
تیپ رویشی: نشاء يک ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: 2/1 متر
قطر تاج: 1 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: بهار و تابستان
قابلیت هرس: ———–
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت به عنوان پرچين، در چمن کاريها، بولوارها و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

گل شب بو زرد

نام لاتین: Chieiranthus cheiri
تیپ رویشی: نشاء يک ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: 3/0 متر
قطر تاج: 3/0 متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: کم نیاز
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: بهار
قابلیت هرس: ———–
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: قلیایی
کاربرد در فضای سبز: کاشت در پارکها، چمن کاريها، ميادين و بولوارها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: عالی

گل دکمه ای

نام لاتین: Gomphrena globosa
تیپ رویشی: نشاء يک ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: 5/0 متر
قطر تاج: 5/0 متر
نیاز نوری: آفتابی
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: تابستان و پاييز
قابلیت هرس: ———–
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما، کم آبی و آفات
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در پارکها، چمن کاريها، ميادين و بولوارها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: عالی

گل هميشه بهار

نام لاتین: Calendula officinalis
تیپ رویشی: نشاء يک ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: 5/0 متر
قطر تاج: 5/0 متر
نیاز نوری: آفتابی – نيم سايه
نیاز آبی: کم نياز
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: بهار و تابستان
قابلیت هرس: ———–
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در پارکها، چمن کاريها، ميادين و بولوارها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: عالی
گل جعفری

نام لاتین: Tagets erecta
تیپ رویشی: نشاء يک ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 5/0 متر
قطر تاج: 5/0 متر
نیاز نوری: آفتابی – نيم سايه
نیاز آبی: کم نياز
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: تابستان
قابلیت هرس: ———–
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در پارکها، چمن کاريها، ميادين و بولوارها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: عالی

گل ابری

نام لاتین: Ageratum houstoninanum
تیپ رویشی: نشاء يک ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 3/0 متر
قطر تاج: 5/0 متر
نیاز نوری: آفتابی – نيم سايه
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: تابستان
قابلیت هرس: ———–
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در پارکها، باغهای صخره ای، چمن کاريها، ميادين و بولوارها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب
کلم زينتی

نام لاتین: Brassica oleraea ‘Variegata’
تیپ رویشی: نشاء يک ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 3/0 متر
قطر تاج: 5/0 متر
نیاز نوری: آفتابی – نيم سايه
نیاز آبی: کم نياز
معیار زیبایی: شاخساره
زمان ظهور معیار زیبایی: تمام فصول
قابلیت هرس: ———–
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به کم آبی
خاک مناسب: قليايی
کاربرد در فضای سبز: کاشت در پارکها، چمن کاريها، ميادين و بولوارها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

سلوزيا

نام لاتین: Celosia plumosa
تیپ رویشی: نشاء يک ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 5/0 متر
قطر تاج: 4/0 متر
نیاز نوری: آفتابی
نیاز آبی: کم نياز
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: تابستان و پاييز
قابلیت هرس: ———–
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و آفات
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در پارکها، چمن کاريها، ميادين و بولوارها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب
گل شب بو

نام لاتین: Matthiola incana
تیپ رویشی: نشاء يک ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: سريع
ارتفاع: 4/0 متر
قطر تاج: 3/0 متر
نیاز نوری: آفتابی
نیاز آبی: کم نياز
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: بهار
قابلیت هرس: ———–
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما، کم آبی و آفات
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در پارکها، چمن کاريها، ميادين و بولوارها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: عالی

گل اطلسی ايرانی

نام لاتین: Petunia spp.
تیپ رویشی: نشاء يک ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 2/0 متر
قطر تاج: 2/0 متر
نیاز نوری: نيم سايه – سايه
نیاز آبی: کم نياز
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: بهار تا پاييز
قابلیت هرس: ———–
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در پارکها، باغهای صخره ای، چمن کاريها، ميادين و بولوارها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب
گل اطلسی هلندی

نام لاتین: Petunia hybrida
تیپ رویشی: نشاء يک ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 4/0 متر
قطر تاج: 3/0 متر
نیاز نوری: نيم سايه – سايه
نیاز آبی: کم نياز
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: بهار
قابلیت هرس: ———–
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در پارکها، باغهای صخره ای، چمن کاريها، ميادين و بولوارها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

گل ناز

نام لاتین: Portulaca grandiflora
تیپ رویشی: نشاء يک ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 2/0 متر
قطر تاج: 3/0 متر
نیاز نوری: آفتابی
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: تابستان
قابلیت هرس: ———–
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در پارکها، باغهای صخره ای، چمن کاريها، ميادين و بولوارها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب
سلوی

نام لاتین: Salivia blepharophyalla
تیپ رویشی: نشاء يک ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 3/0 متر
قطر تاج: 3/0 متر
نیاز نوری: آفتابی – نيم سايه
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: اواسط تابستان تا اواسط پاييز
قابلیت هرس: ———–
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در پارکها، چمن کاريها، ميادين و بولوارها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

گل ميمون

نام لاتین: Antirrhinum majus
تیپ رویشی: نشاء يک ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 7/0 متر
قطر تاج: 4/0 متر
نیاز نوری: آفتابی
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: بهار و تابستان
قابلیت هرس: ———–
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در پارکها، چمن کاريها، ميادين و بولوارها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب
ميمون پا کوتاه

نام لاتین: Antirrhinum nanum
تیپ رویشی: نشاء يک ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 4/0 متر
قطر تاج: 3/0 متر
نیاز نوری: آفتابی
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: بهار و تابستان
قابلیت هرس: ———–
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در پارکها، چمن کاريها، ميادين و بولوارها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

کورئوپسيس

نام لاتین: Coreopsis tinctoria
تیپ رویشی: نشاء يک ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 5/0 متر
قطر تاج: 4/0 متر
نیاز نوری: آفتابی
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: تابستان
قابلیت هرس: ———–
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در پارکها، چمن کاريها، ميادين و بولوارها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب
گل کوکب کوهی

نام لاتین: Rudbekia fulgida
تیپ رویشی: نشاء يک ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: سريع
ارتفاع: 7/0 متر
قطر تاج: 4/0 متر
نیاز نوری: آفتابی – نيم سايه
نیاز آبی: کم نياز
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: اواسط تابستان تا اواسط پاييز
قابلیت هرس: ———–
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در پارکها، چمن کاريها، ميادين و بولوارها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

گل شاهپسند

نام لاتین: Verbena hybrida
تیپ رویشی: نشاء يک ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 3/0 متر
قطر تاج: 5/0 متر
نیاز نوری: آفتابی
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: اواسط تابستان تا اواسط پاييز
قابلیت هرس: ———–
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در پارکها، چمن کاريها، ميادين و بولوارها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب
گل پريوش

نام لاتین: Vinca minor
تیپ رویشی: نشاء يک ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: سريع
ارتفاع: 3/0 متر
قطر تاج: 4/0 متر
نیاز نوری: نيم سايه – سايه
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: اواسط تابستان تا اواسط پاييز
قابلیت هرس: ———–
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در پارکها، باغهای صخره ای، چمن کاريها، ميادين و بولوارها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

گل بنفشه

نام لاتین: Viola spp.
تیپ رویشی: نشاء يک ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: سريع
ارتفاع: 2/0 متر
قطر تاج: 2/0 متر
نیاز نوری: آفتابی – نيم سايه
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: بهار
قابلیت هرس: ———–
مقاومتهای اکولوژیک: ———-
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در پارکها، چمن کاريها و ميادين
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: عالی
گل عسلی

نام لاتین: Alyssum spp.
تیپ رویشی: نشاء يک ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: سريع
ارتفاع: 2/0 متر
قطر تاج: 25/0 متر
نیاز نوری: آفتابی – نيم سايه
نیاز آبی: کم نياز
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: بهار و تابستان
قابلیت هرس: ———–
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در باغهای صخره ای، حاشيه ها و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: عالی

گل ميخک

نام لاتین: Dianthus spp.
تیپ رویشی: نشاء يک ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 5/0 متر
قطر تاج: 3/0 متر
نیاز نوری: آفتابی
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: بهار
قابلیت هرس: ———–
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما
خاک مناسب: قليايی
کاربرد در فضای سبز: کاشت در چمن کاريها، حاشيه ها و ميادين
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب
گل آهار

نام لاتین: Zinnia spp.
تیپ رویشی: نشاء يک ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: سريع
ارتفاع: 3/0 متر
قطر تاج: 3/0 متر
نیاز نوری: آفتابی
نیاز آبی: کم نياز
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: تابستان
قابلیت هرس: ———–
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در چمن کاريها، حاشيه ها و ميادين
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: عالی

گل ستاره ای

نام لاتین: Aster spp.
تیپ رویشی: نشاء يک ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: سريع
ارتفاع: 3/0 متر
قطر تاج: 3/0 متر
نیاز نوری: آفتابی
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: اواخر تابستان تا اوايل پاييز
قابلیت هرس: ———–
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در حاشيه ها، ميادين و چمن کاريها و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

گل عدسی

نام لاتین: Linum spp.
تیپ رویشی: نشاء يک ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 7/0 متر
قطر تاج: 6/0 متر
نیاز نوری: آفتابی – نيم سايه
نیاز آبی: پرنياز
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: اواسط بهار تا اواخر تابستان
قابلیت هرس: ———–
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در پارکها، حاشيه بولوارها و ميادين
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

گل حلوا

نام لاتین: Celosia cristata
تیپ رویشی: نشاء يک ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: سريع
ارتفاع: 4/0متر
قطر تاج: 3/0متر
نیاز نوری: آفتابی
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: تابستان و پاييز
قابلیت هرس: ———–
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و آفات
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در حاشيه ها، ميادين و رفوژها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: عالی
تاج خروس سه رنگ

نام لاتین: Amaranthus tricolor
تیپ رویشی: نشاء يک ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: سريع
ارتفاع: 9/0 متر
قطر تاج: 4/0 متر
نیاز نوری: آفتابی – نيم سايه
نیاز آبی: کم نياز
معیار زیبایی: شاخساره
زمان ظهور معیار زیبایی: تابستان
قابلیت هرس: ———–
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در چمن کاريها، حاشيه ها، ميادين و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

گل حنا

نام لاتین: Impatiens spp.
تیپ رویشی: نشاء يک ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: سريع
ارتفاع: 3/0 متر
قطر تاج: 3/0 متر
نیاز نوری: آفتابی – نيم سايه
نیاز آبی: کم نياز
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: تابستان تا اوايل پاييز
قابلیت هرس: ———–
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در حاشيه ها، چمن کاريها و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب
گل پامچال

نام لاتین: Primula spp.
تیپ رویشی: نشاء يک ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 2/0 متر
قطر تاج: 2/0 متر
نیاز نوری: نيم سايه – سايه
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: اواخر زمستان تا اواسط بهار
قابلیت هرس: ———–
مقاومتهای اکولوژیک: ———-
خاک مناسب: خاکهای مرطوب
کاربرد در فضای سبز: کاشت در چمن کاريها، حاشيه ها، ميادين و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

استاتيس

نام لاتین: Limonium spp.
تیپ رویشی: نشاء يک ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: سريع
ارتفاع: 6/0 متر
قطر تاج: 4/0 متر
نیاز نوری: آفتابی – نيم سايه
نیاز آبی: کم نياز
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: تابستان
قابلیت هرس: ———–
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در پارکها، حاشيه و ميادين
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: عالی
گل آفتابگردان زينتی

نام لاتین: Helianthus annus
تیپ رویشی: نشاء يک ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: سريع
ارتفاع: 5/2 متر
قطر تاج: 1 متر
نیاز نوری: آفتابی
نیاز آبی: کم نياز
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: تابستان
قابلیت هرس: ———–
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در پارکها، چمن کاريها، ميادين و بولوارها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب

گل پيچک صحرايی

نام لاتین: Covolvulus mauritanicus
تیپ رویشی: نشاء يک ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: سريع
ارتفاع: 6/0 متر
قطر تاج: 9/0 متر
نیاز نوری: آفتابی – نيم سايه
نیاز آبی: کم نياز
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: تابستان
قابلیت هرس: ———–
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در ديواره ها، باغهای صخره ای، سطوح شيب دار و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: عالی
گل گندم

نام لاتین: Centaurea spp.
تیپ رویشی: نشاء يک ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 5/0 متر
قطر تاج: 4/0 متر
نیاز نوری: آفتابی – نيم سايه
نیاز آبی: کم نياز
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: تابستان
قابلیت هرس: ———–
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: خاکهای سنگين
کاربرد در فضای سبز: کاشت در چمن کاريها، حاشيه ها و ميادين
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: عالی

گل لوبليا

نام لاتین: Lobelia spp.
تیپ رویشی: نشاء يک ساله
وضعیت خزان: ———-
سرعت رشد: متوسط
ارتفاع: 2/0 متر
قطر تاج: 2/0 متر
نیاز نوری: آفتابی – نيم سايه- سايه
نیاز آبی: متوسط
معیار زیبایی: گل
زمان ظهور معیار زیبایی: اواسط بهار تا اواسط تابستان
قابلیت هرس: ———–
مقاومتهای اکولوژیک: ———-
خاک مناسب: هر نوع خاک
کاربرد در فضای سبز: کاشت در باغهای صخره ای، سطوح شيب دار و پارکها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب